Organisatie, bestuur en toezicht

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen wij een brede groep klanten goed en betaalbaar laten wonen. We zetten wij ons in voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving, met extra aandacht voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving. Dit doen wij samen met onze partners en bewoners in de wijken.

Bewoners hebben rechtstreeks contact met de consulenten verhuurzaken, opzichters, complexbeheerders en participatiemedewerkers uit hun wijk. Zo blijven de lijnen kort en wordt u snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen.

Bestuur en directie

Rob Wassenberg is bestuurder van Woongoed Zeist. Het intern toezicht ligt bij de Raad van Commissarissen (RvC).

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van het Bestuur, op de werking van integriteit van de interne controle en risicobeheersingsystemen en procedures en op de algemene gang van zaken binnen Woongoed Zeist. De RvC bestaat uit vijf leden. De taken en de verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn neergelegd in de statuten van Woongoed Zeist.

De werkwijze van de Raad van Commissarissen is nader beschreven in het reglement Raad van Toezicht van Woongoed Zeist. Waarin onder andere ook opgenomen het rooster van aftreden, de profielschets en het reglement van werving, selectie en (her)benoeming van het Bestuur.

In het schema hieronder vindt u de huidige leden en het moment van aftreden.

Naam Benoeming Zittingsperiode Aftreden per Profielschets:
  1e 2e      
J. Hagens (m)
(Voorzitter)
2014 1: 2015-2018 dec. 2018
(herbenoeming)
Financiën en Control
B. Sanches (v) 2014 1: 2015-2018 dec. 2018
(herbenoeming)
Maatschappelijk middenveld en huurderscommissaris
J.Gravendeel (v) 2011 2015 1: 2011-2014
2: 2015-2018
dec. 2018 Juridische zaken en huurderscommissaris
R. Verkerk (m) 2018 2022 1: 2018-2021 dec. 2021
(herbenoeming)
Volkshuisvesting en vastgoed
H. van Kraaij (m) 2018 2022 1: 2018-2021 dec. 2021
(herbenoeming)
Financiën en Control

Reglement Raad van Toezicht Woongoed Zeist (mei 2017)