Home / Over ons / Organisatie / Governance en integriteit / Organisatie, bestuur en toezicht

Organisatie, bestuur en toezicht

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen wij een brede groep klanten goed en betaalbaar laten wonen. We zetten wij ons in voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving, met extra aandacht voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving. Dit doen wij samen met onze partners en bewoners in de wijken.

Bewoners hebben rechtstreeks contact met de consulenten verhuurzaken, opzichters, complexbeheerders en participatiemedewerkers uit hun wijk. Zo blijven de lijnen kort en word je snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen.

Bestuur en directie

Rob Wassenberg is directeur-bestuurder van Woongoed Zeist. Het intern toezicht ligt bij de Raad van Commissarissen (RvC).

Raad van Commissarissen

De RvC heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van het bestuur, op de werking van integriteit van de interne controle en risicobeheersingsystemen en procedures en op de algemene gang van zaken binnen Woongoed Zeist. De RvC bestaat uit vijf leden. De taken en de verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten van Woongoed Zeist.

De werkwijze van de RvC is nader beschreven in het reglement Raad van Toezicht van Woongoed Zeist. Hierin zijn onder andere ook het rooster van aftreden, de profielschets en het reglement van werving, selectie en (her)benoeming van het bestuur opgenomen.

In het schema hieronder vind je de huidige leden en het moment van aftreden.

Naam Functie Benoeming Zittingsperiode Aftreden per Profielschets
1ste termijn 2de termijn
F. Engberink (v) voorzitter Januari 2022 1: 2022-2025 December 2025
(herbenoeming)
Financiën en control
R. Verkerk (m) vice-voorzitter Januari 2018 Januari 2022 1: 2018-2021

2: 2022-2025

December 2025 Volkshuisvesting en vastgoed
M. Smit (v) lid April 2019 April 2023 1: 2019-2023

2: 2023-2027

April 2023
(herbenoeming)
Juridische zaken  Huurderscommissaris
R. Fideli (v) lid Januari 2023 1: 2023-2026 December 2026
(herbenoeming)
Zorg en Welzijn
P. Morsch (m) lid Januari 2023 1: 2023-2026 December 2026
(herbenoeming)
ICT, digitalisering en organisatie
Huurderscommissaris

Reglement Raad van Toezicht Woongoed Zeist (mei 2017)

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Scroll naar boven