Governance en integriteit

Governance

Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties. Woongoed Zeist is hierbij aangesloten en volgt voor haar Governance de AedesCode. Dat blijkt onder andere uit onze statuten en reglementen voor Management en Raad van Commissarissen. Meer informatie over de AedesCode vindt u op www.aedes.nl.

In de AedesCode is ook vastgelegd dat corporaties eens per vier jaar een maatschappelijke visitatie ondergaan. De resultaten van een visitatie worden vastgelegd in een visitatierapport. In 2014 werden de rechtsvoorgangers van Woongoed Zeist: Seyster Veste en  Woningstichting de Kombinatie gevisiteerd. Kijk op deze pagina visitatie voor meer informatie.

Organisatie, bestuur en toezicht

Bij Woongoed Zeist werken mensen dagelijks aan goed en betaalbaar wonen in Zeist. Wilt u weten hoe onze organisatie is ingericht? Kijk dan op https://www.woongoedzeist.nl/over-ons/organisatie/organisatie-bestuur-en-toezicht/.

Integriteit

Woongoed Zeist is een maatschappelijk ondernemende organisatie. Juist daarom vinden we het belangrijk gezien te worden als een organisatie waarbij integriteit van handelen van bedrijfsonderdelen, afdelingen en individuen centraal staat. We zijn ons bewust van onze de verantwoordelijkheid naar alle partijen die met ons te maken hebben. Dat krijgt gestalte in de manier waarop we zaken doen en in de manier waarop we met elkaar omgaan. De notitie integriteit biedt houvast aan de manier waarop onze medewerkers zich opstellen. Want een grote component van integriteit is nu eenmaal gedrag. Gedrag dat bepaalt hoe er over ons gedacht wordt, hoe we gewaardeerd worden, hoe ons imago is in de buitenwereld. Daarom hebben wij een integriteitscode, een klokkenluidersregeling en een vertrouwenspersoon.

Integriteitscode WGZ 2017 en de Klokkenluidersregeling WGZ 2017

Statuten

Statuten Stichting Woongoed Zeist