Governance en integriteit

Governance

Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties. Woongoed Zeist is hierbij aangesloten en volgt de Governancecode Woningcorporaties. Dat blijkt onder andere uit onze statuten en reglementen voor Management en Raad van Commissarissen. Meer informatie over de Governancecode vindt u op de website van Aedes.

In de Governancecode is ook vastgelegd dat corporaties eens per vier jaar een maatschappelijke visitatie ondergaan. De resultaten van een visitatie worden vastgelegd in een visitatierapport. In 2019 werd Woongoed Zeist voor het laatst gevisiteerd. De periode 2015-2018 is toen beoordeeld. Via deze link kunt u het rapport in zien.

Organisatie, bestuur en toezicht

Bij Woongoed Zeist werken ongeveer 70 medewerkers dagelijks aan goed en betaalbaar wonen in Zeist. Wilt u weten hoe onze organisatie is ingericht? Kijk dan op deze pagina.

Integriteit

Woongoed Zeist is een maatschappelijk ondernemende organisatie. Juist daarom vinden we het belangrijk gezien te worden als een organisatie waarbij integriteit van handelen van bedrijfsonderdelen, afdelingen en individuen centraal staat. We zijn ons bewust van onze de verantwoordelijkheid naar alle partijen die met ons te maken hebben. Dat krijgt gestalte in de manier waarop we zaken doen en in de manier waarop we met elkaar omgaan. De notitie integriteit biedt houvast aan de manier waarop onze medewerkers zich opstellen. Want een grote component van integriteit is nu eenmaal gedrag. Gedrag dat bepaalt hoe er over ons gedacht wordt, hoe we gewaardeerd worden, hoe ons imago is in de buitenwereld. Daarom hebben wij een integriteitscode, een klokkenluidersregeling en een vertrouwenspersoon.

Statuten

Statuten Stichting Woongoed Zeist