HuurdersPlatform Seyst zoekt voorzitter

In verband met het aflopen van de termijn van onze huidige voorzitter (31 oktober 2018) is Huurdersplatform Seyst op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Wat is HuurdersPlatform Seyst?(HPS)

Vereniging HuurdersPlatform Seyst (HPS) is een huurdersorganisatie, die de belangen behartigt van alle huurders van Woongoed Zeist; de grootste sociale verhuurder in Zeist. Het woningbezit van Woongoed Zeist bedraagt ca. 7.500 woningen c.q. wooneenheden

Wat houdt het werk in?

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en zit de maandelijkse bestuursvergaderingen en het Plenair Overleg met Woongoed Zeist voor. De Algemene Ledenvergadering (minstens 2x per jaar) wordt in principe voorgezeten door voorzitter. De voorzitter neemt initiatieven, coördineert taken en zorgt ervoor dat alle bestuurstaken worden uitgevoerd. De voorzitter onderhoudt mede de contacten met de aangesloten leden (bewonerscommissies en contactpersonen), projectcommissies en niet aangesloten huurders. Contact onderhouden met de directie van Woongoed, de Raad van Toezicht en de Maatschappelijke AdviesRaad; neemt deel aan stakeholdersbijeenkomsten en andere beleidsbepalende bijeenkomsten. De voorzitter onderhoudt contacten met externe organisaties zoals Gemeente, maatschappelijke organisaties, Woonbond en andere corporaties c.q. huurdersorganisaties. De voorzitter (eventueel samen met secretaris) treedt in juridische zin namens de vereniging op naar buiten.

Uiteraard doet u dat niet alleen. HPS heeft inmiddels een gedreven bestuur van 10 huurders waarmee al deze zaken worden uitgevoerd.

Klik hier voor een uitgebreid beschrijving en de voorwaarden

Heeft u interesse?
Neem dan voor 1 oktober 2018 contact op met één van de onderstaande personen. Zij kunnen u verder informeren.

Bert van den Dijssel secretaris bertvandendijssel@huurdersplatformseyst.nl of bel (030) 229 15 53
Rob de Wit voorzitter:  robdewit@huurdersplatformseyst.nl of bel 06 48 69 71 58 (bij voorkeur in de avonduren)

www.huurdersplatformseyst.nl