header[1]

Nieuwsbrief Burgemeester Patijnlaan, Panweg en Dijnselweg - juni 2021

In de nieuwsbrief van eind januari 2021 informeerden wij u over de contra-expertise van de gevels, het cultuur- en bouwhistorische onderzoek en andere onderzoeken. Ook kwam de tijdelijke huurkorting aan de orde en brachten wij u op de hoogte van de start van de klankbordgroep.

In deze nieuwsbrief gaan wij op een aantal van deze onderwerpen verder in. Wij doen verslag van de startbijeenkomst met de klankbordgroep en geven de stand van zaken weer van de diverse onderzoeken en u treft een overzicht van de vervolgstappen aan. Ook leest u waar u terecht kunt met vragen en waar u eventuele reparaties meldt.
20190730_170237

Startbijeenkomst klankbordgroep

Op 14 april 2021 hielden we online een startbijeenkomst met een aantal leden van de klankbordgroep. Helaas konden bij deze eerste bijeenkomst niet alle leden aanwezig zijn. Met de klankbordgroep bespraken wij in dit eerste overleg de volgende onderwerpen:
  • kennismaken en formele rol klankbordgroep
  • stand van zaken onderzoeken
  • proces (waar staan we nu nu en hoe nu verder).
Over de eerste twee onderwerpen leest u meer hieronder. Het vervolgproces lichten we in de volgende nieuwsbrief - rond de zomer - toe.

Leden klankbordgroep

Wij zijn blij met de brede vertegenwoordiging van alle straten in de klankbordgroep. In een volgende nieuwsbrief, stelt de klankbordgroep zichzelf graag voor.

Kennismaken en formele rol klankbordgroep

We hebben met elkaar kennis gemaakt en gesproken over welke overlegvorm het beste past bij de bewoners van dit project. Wij leggen dat ook graag aan u uit.

Huurdersplatform Seyst, is dé organisatie in Zeist die alle huurders van Woongoed Zeist vertegenwoordigd. In veel wijken en complexen zijn daarnaast ook bewonerscommissies actief. Bij de start van een onderhoud- of renovatieproject proberen we een projectcommissie te vormen met bewoners. Een projectcommissie vertegenwoordigt de huurders tijdens de duur van het project. Lukt het niet om een projectcommissie te vormen, dan neemt het Huurdersplatform Seyst deze rol op zich.

Is er geen projectcommissie of bewonerscommissie, dan kan er gewerkt worden met een klankbordgroep. Wij vroegen de leden van de klankbordgroep tijdens de startbijeenkomst in welke rol/vorm zij met Woongoed Zeist aan tafel willen gaan. Zij denken hier de komende tijd over na. In een volgende nieuwsbrief brengen wij u daarvan op de hoogte.
bewonerscommissie

Contra-expertise van de gevels

Zoals we eerder aankondigden, laten wij aanvullend onderzoek doen naar de staat van de gevels. In het rapport van 2020 wordt geadviseerd nu noodmaatregelen te treffen en de gevels volledig af te breken en opnieuw op te metselen. De gevels afbreken en opnieuw opmetselen is één optie, maar omdat het monumenten zijn is behoud het uitgangspunt van de gemeente. De gemeente heeft gevraagd naar een onderzoek voor behoud van de cultuurhistorie.

Om duidelijkheid te krijgen, voert Nebest in juni aanvullend onderzoek uit. Dit doen zij samen met een tweede constructeur. Deze tweede constructeur heeft veel verstand van monumentaal vastgoed en is voorgedragen door de gemeente.

Het onderzoek vindt plaats op 9 en 10 juni 2021. De huurders van de woningen waar wij nog nader onderzoek doen aan de gevel, informeren wij daarover vooraf. Zij hoeven daarvoor niet thuis te blijven. Het onderzoek voert de constructeur uit met een hoogwerker.

Ook bij dit onderzoek brengen de onderzoekers weer verschillende woningtypen in verschillende straten in beeld. Om zo een volledig en representatief beeld van het complex te krijgen. Wij hopen de resultaten van dit aanvullende onderzoek spoedig met u te kunnen delen.
20190730_165833

Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek

In februari en maart vond het bouw- en cultuurhistorisch onderzoek plaats. Wij vroegen Monumenten Advies Bureau (MAB) een bouw- en cultuurhistorische analyse te maken van het woningbouwcomplex. In een uitgebreid rapport beschrijft MAB de historische context, maar ook het interieur en exterieur van de verschillende woningtype. Daarna volgt de monumentale waardestelling en de eindconclusie. In het rapport zijn de woningtype D, H, J en N omschreven. Wij geven in deze nieuwsbrief de conclusie weer. Bent u geïnteresseerd in het hele rapport, wij plaatsen deze volgende week op onze website (https://www.woongoedzeist.nl/projecten/dijnselburgweg-panweg-patijnlaan/).

Conclusie bouw- en cultuurhistorisch onderzoek

Uit het onderzoek is gebleken dat het complex dat destijds gebouwd is in opdracht van de Woningbouwvereniging Boschwijk in de wijk Patijnpark beschouwd kan worden als een redelijk kwaliteitsvol complex van arbeiders- en middenstandswoningen. Binnen het aanbod van sociale woningbouw uit het Interbellum (periode tussen de eerste en tweede wereldoorlog) in de gemeente Zeist behoren de woningen tot markante voorbeelden. Die kwaliteit ligt vooral in het exterieur en de betekenis daarvan voor het beeld van de wijk. Tijdens de verschillende renovaties van het complex is het interieur in grote mate en het karakteristieke exterieurbeeld van de woningen aangetast.

Deze veranderingen in het exterieur zijn zichtbaar wanneer oud tekenmateriaal met de huidige situatie wordt vergeleken. Hierbij is het van belang om te realiseren dat de woningen zijn ontworpen in een traditionele architectuurstijl. Karakteristiek voor deze stijl zijn bijvoorbeeld de meerruits ramen, zoals die in 1921 geplaatst zijn in de vensters op de verdiepingen en in de dakkapellen. Door het verwijderen van roedeverdeling van ramen, de wijziging van kozijnindeling en het plaatsen van veel grotere dakkapellen is het beeld van de oorspronkelijke architectuur verschraald.

Hoe nu verder?

Het is een ingewikkeld proces, we voeren veel, maar nauwkeurig onderzoeken uit. In onderstaande opsomming geven wij aan welke vervolgstappen wij tot en met de zomer doen. Zodat u weet wat u de komende tijd kunt verwachten.
  1. In juni vindt het aanvullend gevelonderzoek plaats. De rapportage daarvan verwachten wij in de maand juli.
  2. Woongoed Zeist deelt de rapporten van alle onderzoeken met de gemeente Zeist (vloer, gevel en cultuur- en bouwhistorie).;
  3. Er volgt overleg met de gemeente Zeist over al deze onderzoeken.
  4. Ook gaan we in overleg met de klankbordgroep en bespreken we met de leden de resultaten van de onderzoeken.
  5. Rond de zomer ontvangen alle bewoners weer een nieuwsbrief over alle ontwikkelingen.
  6. Na de zomer gaan we in overleg met alle stakeholders over de toekomst van dit complex.

Iets kapot in de woning?

Gaat er in de tussentijd iets kapot in of aan uw woning? Meld dat dan bij ons. U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven via het huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist, onze website of bel naar de afdeling reparatieverzoeken: (030) 693 66 01
Onderhoud ICT

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Erica Steehouder, medewerker projectparticipatie. Dit kan per mail via patijndorp@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00
facebook youtube