header[1]

Nieuwsbrief 'onderhoud' Griffensteijn - mei 2021

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in een woning aan de Ridderschapslaan 2 t/m 20 (even), Cornelis Schellingerlaan 25 t/m 79 (oneven) of 62 t/m 108 bis (even) woont.

Woongoed Zeist is in deze wijk bezig met plannen voor het vernieuwen en onderhouden van de woningen. U woont in een woning waarvan de monumentenstatus behouden blijft en hier gaan we onderhoud uitvoeren.

In deze nieuwsbrief leest u over:
  • de voorbereidingen van het onderhoudsplan
  • stappen die wij doorlopen bij een onderhoud- en/of renovatieproject
  • onderzoeken die de aannemer uitvoert ter voorbereiding op de start
  • opname van de huidige energielabels door Greenwise Holland
  • nieuws van de bewonerscommissie.
Verder stellen de aannemer en onze projectopzichter zich in deze nieuwsbrief graag aan uw voor. Met hen krijgt u tijdens het onderhoud te veel te maken. Tot slot leest u waar u met vragen en/of reparatieverzoeken terecht kunt.
plattegrond Griffensteijn

Voorbereiding onderhoudsplan gestart!

In onze nieuwsbrief van begin april, lieten wij het u al weten; de voorbereidingen voor het onderhoudsplan zijn gestart. Woongoed Zeist stelt dit plan samen met aannemer Nijhuis Bouw B.V. uit Apeldoorn op.

De aannemer nam bij een aantal woningen in uw buurt de technische staat op en verzamelde gegevens over de gevels, daken, vloeren, kozijnen en de installaties. Ook voerde Verhagen Milieuadvies onderzoek uit naar mogelijk asbesthoudende materialen in de woningen.

Op basis van al deze onderzoeksresultaten stellen wij meerdere varianten voor een onderhoudsplan op. Wij nemen hierin de bewonerswensen zoveel mogelijk mee. Deze varianten leggen wij vervolgens voor aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Woongoed Zeist. Zij besluiten welk onderhoudsplan we uiteindelijk gaan uitvoeren.

In onderstaand schema geven wij aan hoe het proces bij onderhoud- en/of renovatieprojecten loopt. De stappen leggen we verder uit.
Procesplaat-onderhoud-en-renovatie
Stap 1: informeren van bewoners. Normaal gesproken houden wij hiervoor startbijeenkomsten met bewoners. Vanwege de corona-maatregelen was dat helaas niet mogelijk. Wij informeerden u daarom zoveel mogelijk via nieuwsbrieven.

We werken nu stap 2 verder uit: technische en financiële onderzoeken en goedkeuring bestuur/RVC. Half juni verwachten wij de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Daarna informeren wij u over de gekozen onderhouds-variant die we dan verder gaan uitwerken tot een definitief plan.

Stap 3: uitwerking definitief plan, draagvlakmeting en renovatievoorstel.
Tijdens deze stap werken we de in stap 2 gekozen onderhoudsvariant verder uit. Als Woongoed Zeist naast onderhoud ook werkzaamheden gaat uitvoeren die uw woning energiezuiniger maken, dan spreken we van een verbetering. Voor verbeteringswerkzaamheden, hebben we uw instemming nodig. Voor alleen onderhoud niet. Voor het verzamelen van de instemming, houden wij dan een draagvlakmeting. Wanneer 70% of meer van de huurders instemt met het voorstel, wordt het plan daadwerkelijk uitgevoerd.

Voor de verbeteringen die uw woning energiezuiniger maken, vragen wij een huurverhoging. Tegenover die huurverhoging staat een energiebesparing. Dat betekent dus dat uw totale woonlasten (huur en energiekosten bij elkaar opgeteld) lager worden. Als er sprake is van verbeteringswerkzaamheden, verwachten wij deze draagvlakmeting in oktober 2021 te houden. U ontvangt hierover uiteraard nog meer informatie.

Aan het einde van stap 3 krijgt de aannemer van Woongoed Zeist de opdracht om het plan uit te voeren.

Stap 4: voorbereiding uitvoering, vergunning en warme opname (huisbezoeken)
Deze stap vindt bijna gelijktijdig plaats aan stap 3. We beginnen deze stap met de ‘warme opname’. Onze projectopzichter, Frank van Straaten, komt samen met de aannemer bij u thuis. Zij kijken bijvoorbeeld of er in uw woning afwijkingen zijn waarmee we in de uitvoering rekening moeten houden. Tijdens dit bezoek kunt u vragen stellen over de werkzaamheden en het onderhoudsplan.

In stap 4 vragen wij de benodigde vergunningen aan, bestelt de aannemer materiaal en maken ze de werkplanning.

Stap 5: start uitvoering onderhoud en renovatie: de planning is dat de uitvoering aan het eind van het eerste kwartaal 2022 start. U ontvangt tegen die tijd uiteraard een gedetailleerde planning.

Stap 6 en 7 ten slotte: we leveren de woningen op, maken daar een bijzonder moment van en vragen u hoe u het onderhoud ervaren heeft. Wij leren daar weer van voor volgende projecten.

Aannemer Nijhuis Bouw stelt zich aan u voor

Nijhuis Bouw B.V. bestaat ruim 110 jaar en groeide uit tot een bouwbedrijf met gespecialiseerde teams voor woningverbeteringen. Jaarlijks komen zij bij tienduizenden mensen over de vloer. De betrokkenheid en ervaring is groot; zij houden altijd rekening met persoonlijke omstandigheden. Nijhuis Bouw B.V. heeft verschillende vestigingen, waaronder een vestiging in Apeldoorn. Het bedrijf en de De medewerkers herkent u aan onderstaand logo .
logo

Projectopzichter Frank van Straaten

Frank van Straaten (1961) is projectopzichter bij Woongoed Zeist. Frank werkt al 44 jaar in de bouwwereld. Hij startte als timmerman/metselaar, werkte als uitvoerder en groeide door naar opzichter.

Frank werkt 9 jaar voor Woongoed Zeist. Hij begeleidde voor ons al veel onderhoud- en renovatieprojecten, waaronder de Geroflat, Montessoriflat, Verzetswijk en flat 11 (Zwaluwnest) in Kerckebosch. Maar was ook opzichter bij nieuwbouwprojecten (bijvoorbeeld Hart van Austerlitz).

Frank stelt 'de mens' centraal en vormt de schakel tussen technische werkzaamheden en de sociale aspecten. Frank gaat ook toezicht houden op de werkzaamheden in uw buurt. U zult hem dus vaak tegenkomen. Spreek hem gerust aan!
frank2

Welke woningen gebruiken we voor onderzoek?

In de wijk staat momenteel een aantal woningen leeg, Cornelis Schellingerlaan 25, 41bis, 65 (projectwoning) en de woning aan de Ridderschapslaan 12. Deze woningen verhuren wij even niet zodat de aannemer nader onderzoek kan doen, zoals het openen van de vloeren. Het is fijn dat dat kan, zodat dat niet in bewoonde woningen hoeft te gebeuren.
inmeet willy 400

Opname huidige energielabels in de wijk

Greenwise Holland nam in de afgelopen periode de energielabels op in uw wijk.
We weten nu van ruim 80% van de woningen het huidige energielabel. Dat is belangrijk om te weten vóór de start van de werkzaamheden. Zo kunnen we ook bepalen of en hoe de woningen energiezuiniger gemaakt kunnen worden.

Greenwise Holland is bij alle bewoners aan de deur geweest. We willen de bewoners vragen die nog niet hebben meegewerkt aan het onderzoek dat alsnog te doen. U kunt ons bellen voor het maken van een afspraak.
Energielabel

Nieuws van de bewonerscommissie Griffensteijn

Zijn er zaken die u wilt bespreken met de bewonerscommissie Griffensteijn? Stuur een e-mail naar bcgriffensteijn@gmail.com of bel met de voorzitter, Pieter Wout Duquesnoy: (030) 695 97 16. De voorzitter woont op Ridderschapslaan 20. Ook daar kunt u terecht.

Iets kapot in de woning?

Gaat er in de tussentijd iets kapot in of aan uw woning? Meld dat dan bij ons. U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven via het huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist, onze website of bel naar de afdeling reparatieverzoeken: (030) 693 66 01.
gereedschapskist

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Erica Steehouder, medewerker projectparticipatie. Dit kan per mail via griffensteijn@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00.
facebook youtube